Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
retardé
Jump to user comments
tính từ
 • chậm (lại)
  • Mouvement uniformément retardé
   chuyển động chậm đều
 • hoãn lại
  • Départ retardé
   sự ra đi hoãn lại
 • chậm phát triển
  • Enfant retardé
   đứa bé chậm phát triển
danh từ giống đực
 • trẻ chậm phát triển
Related search result for "retardé"
Comments and discussion on the word "retardé"