Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
retard
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự đến chậm
  • Le train en retard
   xe lửa đến chậm
 • sự chậm, sự chậm trễ
  • Une heure de retard
   chậm một giờ
  • Le retard des recherches
   sự chậm trễ trong nghiên cứu
 • (âm nhạc) âm muộn
 • sự hoãn lại
  • Il s'est décidé après bien des retards
   sau khi hoãn lại nhiều lần, anh ta đã quyết định
 • (thân mật) sự lạc hậu
  • Avoir du retard
   lạc hậu (về thời cuộc...)
  • en retard
   chậm, chậm trễ
  • Travail en retard
   công việc chậm trễ
  • Enfant en retard
   đứa bé chậm phát triển
  • pays en retard
   nước chậm phát triển
  • sans retard
   ngay lập tức
Related search result for "retard"
Comments and discussion on the word "retard"