Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
retardataire
Jump to user comments
tính từ
 • đến chậm
  • élève retardataire
   học trò đến chậm
 • chậm phát triển, lạc hậu
  • Enfant retardataire
   trẻ em chậm phát triển
  • Pays retardataire
   nước lạc hậu
danh từ
 • người đến chậm
 • người chậm phát triển
 • người lạc hậu
Related search result for "retardataire"
Comments and discussion on the word "retardataire"