Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
retributory
/ri'tribjutiv/ Cách viết khác : (retributory) /ri'tribjutəri/
Jump to user comments
tính từ
  • trừng phạt, để báo thù
  • (từ hiếm,nghĩa hiếm) khen thưởng, để đền đáp
Related words
Comments and discussion on the word "retributory"