Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
just
/dʤʌst/
Jump to user comments
tính từ
 • công bằng
  • to be just to someone
   công bằng đối với ai
 • xứng đáng, đích đáng, thích đáng
  • a just reward
   phần thưởng xứng đáng
  • a just punishment
   sự trừng phạt đích đáng
 • chính đáng, chính nghĩa, hợp lẽ phải
  • just cause
   chính nghĩa
 • đúng, đúng đắn, có căn cứ
phó từ
 • đúng, chính
  • just at that spot
   đúng ở chỗ đó
  • just here
   chính tại đây
  • just three o'clock
   đúng ba giờ
  • just as you say
   đúng như anh nói
  • just so
   đúng vậy
  • that is just it
   đúng như thế đấy
 • vừa đúng, vừa đủ, vừa kịp
  • I just caught the train
   tôi chỉ vừa kịp lên xe lửa
  • just in time
   vừa đúng lúc
 • vừa mới
  • I have just seen him
   tôi vừa mới trông thấy nó
  • just now
   đúng lúc này; vừa mới xong, ngay vừa rồi
 • chỉ
  • take just one
   chỉ được lấy một chiếc thôi
  • just a moment, please!
   yêu cầu chỉ đợi cho một lát
  • I'll say just this
   tôi sẽ chỉ nói điều này thôi
 • (thông tục) hoàn toàn, thật đúng là
  • it is just splendid
   thật đúng là lộng lẫy
 • (thông tục), (thân mật) một chút, một tí; thử xem
  • just feel it
   thử mà xem
  • just shut the door, will you?
   phiền ông đóng hộ cửa một tí
danh từ & nội động từ
 • (như) joust
Related search result for "just"
Comments and discussion on the word "just"