Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
vindicatory
/'vindikətəri/
Jump to user comments
tính từ
  • để chứng minh, để bào chữa
  • (pháp lý) để trừng trị
Related search result for "vindicatory"
Comments and discussion on the word "vindicatory"