Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
robotiser
Jump to user comments
ngoại động từ
  • (kỹ thuật) trang bị người máy; người máy hóa, tự động hóa, máy hóa
Related search result for "robotiser"
Comments and discussion on the word "robotiser"