Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
sĩ khí
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. 1. Tiết tháo của nhà nho. 2. Lòng hăng hái của binh lính (cũ).
Related search result for "sĩ khí"
Comments and discussion on the word "sĩ khí"