Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
sư phụ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Từ người đi học tôn xưng thầy học của mình (cũ).
Related search result for "sư phụ"
Comments and discussion on the word "sư phụ"