Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
sa sâm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Loài cỏ mọc ở đất cát, lá hình trứng, rễ dùng làm thuốc.
Related search result for "sa sâm"
Comments and discussion on the word "sa sâm"