Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
sa sầm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói vẻ mặt bỗng nhiên xịu xuống vì buồn hay bực tức.
Related search result for "sa sầm"
Comments and discussion on the word "sa sầm"