Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sabbath
Jump to user comments
danh từ
 • ngày xaba (ngày nghỉ cuối tuần của Do thái) ((cũng) sabbath day)
 • ngày thứ bảy (của đạo Tin lành) ((cũng) sabbath day)
 • thời kỳ nghỉ
 • cuộc hội họp của các phù thuỷ ma quỷ ((cũng) witches sabbath)
IDIOMS
 • sabbath-day's journey
  • quãng đường (độ hơn một kilômét) người Do thái có thể đi trong ngày Xaba)
  • cuộc đi dễ dàng thoải mái
Related search result for "sabbath"
 • Words pronounced/spelled similarly to "sabbath"
  sabbath sabot
Comments and discussion on the word "sabbath"