Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
saddle-bag
/'sædlbæg/
Jump to user comments
danh từ
  • túi yên (đeo mỗi bên ở sau yên ngựa)
  • vải bọc ghế
Related search result for "saddle-bag"
Comments and discussion on the word "saddle-bag"