Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sans-logis
Jump to user comments
danh từ giống đực (không đổi)
  • người không nhà không cửa, kẻ vô gia cư
Related search result for "sans-logis"
Comments and discussion on the word "sans-logis"