Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se dégager
Jump to user comments
tự động từ
 • thoát bỏ, giải khỏi.
  • Se dégager de ses liens
   thoát bỏ ràng buộc.
  • Se dégager d'une promesse
   giải khỏi lời hứa.
 • quang ra; được khai thông.
  • Le ciel se dégage
   trời quang ra
  • La rue se dégage
   đường phố được khai thông.
 • thoát ra, bốc lên.
  • Odeur qui se dégage d'un corps
   mùi bốc lên từ một vật.
 • (nghĩa bóng) rõ ra.
  • La vérité se dégage peu à peu
   sự thực rõ ra dần.
Related search result for "se dégager"
Comments and discussion on the word "se dégager"