Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se déranger
Jump to user comments
tự động từ
 • chịu phiền, bận tâm
  • Ne vous dérangez pas
   thôi khỏi phiền
 • tốn công
  • Se déranger pour rien
   tốn công mà chẳng được gì
Related search result for "se déranger"
Comments and discussion on the word "se déranger"