Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se ressaisir
Jump to user comments
tự động từ
 • trấn tĩnh lại
  • Un instant affolé, il se ressaisit bientôt
   hoảng hốt một lát, anh ấy trấn tĩnh lại ngay
 • lấy lại thế thắng
  • Le boxeur s'est ressaisi
   người đấu quyền đã lấy lại thế thắng
 • lại chiếm lấy
  • Se ressaisir du pouvoir
   lại chiếm lấy quyền bính
Related search result for "se ressaisir"
Comments and discussion on the word "se ressaisir"