Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se trouver
Jump to user comments
tự động từ
 • ở (nơi nào)
  • Je me trouve en ce moment à Hano
   hhiện nay tôi ở Hà Nội
 • thấy, tìm thấy, có
  • Cette plante se trouve partout dans notre pays
   cây ấy tìm thấy ở khắp nơi trong nước ta
  • Son nom ne se trouve pas sur la liste
   tên nó không có trong danh sách
 • ở trong tình trạng
  • Il se trouve fort embarrassé
   anh ấy ở trong tình trạng rất lúng túng
 • tự nhận chân thấy mình
  • L'homme se trouve lui-même en s'oubliant
   quân mình đi vì con người tự nhận chân thấy bản thân mình
 • cảm thấy
  • Je me trouve bien
   tôi cảm thấy dễ chịu
  • se trouver avoir
   ngẫu nhiên mà có
  • Je me trouve avoir ce secret
   tôi ngẫu nhiên mà có cái bí quyết đó
  • se trouver bien de
   cảm thầy (làm việc đó) là đúng
  • se trouver être
   thì ra là
  • Cet individu se trouvait être un hypocrite
   con người đó thì ra là một kẻ giả đạo đức
 • động từ không ngôi
 • có, có thể có
  • Il se trouve des hommes qui n'aiment pas ces manières
   có thể có những người không thích những kiểu cách ấy
 • xảy ra (một sự việc gì); thì ra
  • Il se trouva que l'auto était partie
   thì ra xe ô tô đã đi mất rồi
Related words
Related search result for "se trouver"
Comments and discussion on the word "se trouver"