Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se valoir
Jump to user comments
tự động từ
 • bằng nhau, ngang nhau
  • Tous les métiers se valent
   mọi nghề đều ngang nhau
  • ça se vaut
   (thân mật) không hơn gì nhau
Related search result for "se valoir"
Comments and discussion on the word "se valoir"