Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se voiler
Jump to user comments
tự động từ
 • che mạng
 • bị che mờ
  • La lune s'est voilée
   mặt trăng bị che mờ
 • mờ đi
  • Des yeux qui se voilent
   mắt mờ đi
 • khàn đi
  • Voix qui se voile
   giọng khàn đi
 • vênh đi đảo
  • Planche qui se voile
   tấm ván vênh đi
  • Roue qui se voile
   bánh xe đảo
Related search result for "se voiler"
Comments and discussion on the word "se voiler"