Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
serpentin
Jump to user comments
tính từ
 • đốm da rắn
  • Marbre serpentin
   đá hoa đốm da rắn
 • (văn chương) ngoằn ngoèo
  • Ligne serpentine
   đường ngoằn ngoèo
danh từ giống đực
 • (kỹ thuật) ống trắm, ống ruột gà
 • cuộn giấy rắn (để quăn chơi)
Related search result for "serpentin"
Comments and discussion on the word "serpentin"