Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
shammy-leather
/'ʃæmi/ Cách viết khác : (chamois-leader) /'ʃæmi,leðə/ (shammy-leather) /'ʃæmi,leðə/
Jump to user comments
danh từ
  • da sơn dương, da cừu, da dê (da thuộc) ((cũng) chamois)
Related search result for "shammy-leather"
Comments and discussion on the word "shammy-leather"