Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
small and early
/'smɔ:lənd'ə:li/
Jump to user comments
danh từ
  • buổi chiêu đãi ít khách và không kéo tới khuya
Related search result for "small and early"
Comments and discussion on the word "small and early"