Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
small potatoes
/'smɔ:lpə'teitouz/
Jump to user comments
danh từ số nhiều
  • (thông tục) những người tầm thường nhỏ mọn
  • những vật tầm thường nhỏ mọn
Related search result for "small potatoes"
Comments and discussion on the word "small potatoes"