Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
soda-fountain
/'soudə,fauntin/
Jump to user comments
danh từ
  • thùng hơi chứa nước xô-đa
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quần hàng có thùng hơi chứa nước xô-đa
Related search result for "soda-fountain"
Comments and discussion on the word "soda-fountain"