Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
souscription
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • cuộc quyên góp; tiền quyên góp
  • Ouvrir une souscription
   mở một cuộc quyên tiền
  • Recevoir les souscriptions
   nhận tiền quyên góp
 • sự đặt mua; tiền đặt mua
  • Souscription à un ouvrage
   sự đặt mua một tác phẩm
 • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) sự ký vào; chữ ký
Related search result for "souscription"
Comments and discussion on the word "souscription"