Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
suburbia
/sə'bə:biə/
Jump to user comments
danh từ
  • xuốm Luân đôn)
  • dân ngoại ô (Luân đôn)
Related words
Related search result for "suburbia"
Comments and discussion on the word "suburbia"