Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
superheater
/,sju:pə'hi:tə/
Jump to user comments
danh từ
  • nồi đun quá sôi; bộ phận làm nóng giả (hơi nước)
Related search result for "superheater"
Comments and discussion on the word "superheater"