Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
supple-jack
/'sʌpldʤæk/
Jump to user comments
danh từ
  • (thực vật học) cây hùng liễu
  • gậy hùng liễu (gậy làm bằng thân cây hùng liễu)
Related search result for "supple-jack"
Comments and discussion on the word "supple-jack"