Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
tổng động binh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Gọi nhập ngũ tất cả những người có đủ tiêu chuẩn tòng quân.
Related search result for "tổng động binh"
Comments and discussion on the word "tổng động binh"