Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
tastable
/'teistəbl/
Jump to user comments
tính từ
  • có thể nếm được
  • ngon, ngon lành
Related search result for "tastable"
Comments and discussion on the word "tastable"