Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
telotype
/'teli,printə/ Cách viết khác : (telotype) /'telətaip/
Jump to user comments
danh từ
  • máy điện báo ghi chữ
Related search result for "telotype"
Comments and discussion on the word "telotype"