Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
thái tổ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Miếu hiệu do các vua sau suy tôn vua đã lập ra một triều đại: Thái tổ nhà Lê là Lê Lợi.
Related search result for "thái tổ"
Comments and discussion on the word "thái tổ"