Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Thái Thuỵ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện ở phía đông tỉnh Thái Bình. Diện tích 246,4km2. Số dân 270.900 (1997). Địa hình đồng bằng duyên hải ven biển. Sông Hoá, sông Luộc chảy qua, có cửa sông Thái Bình ở phía đông bắc huyện. quốc lộ 10, đường nội tỉnh Thái Thuỵ-Tiền Hải-Vũ Thư chạy qua. Huyện thành lập từ 17-6-1969 do hợp nhất 2 huyện Thái Ninh với Thuỵ Anh, gồm 1 thị trấn (Diêm Điền) huyện lị, 47 xã
Related search result for "Thái Thuỵ"
Comments and discussion on the word "Thái Thuỵ"