Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
théâtre
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • rạp, rạp hát, nhà hát
  • Bâtir un théâtre
   xây một nhà hát
 • sân khấu
  • Personnages de théâtre
   nhân vật sân khấu
  • Critique de théâtre
   phê bình sân khấu
 • nghề sân khấu
  • Se destiner au théâtre
   chọn nghề sân khấu
 • kịch
  • Pièce de théâtre
   vở kịch
 • (nghĩa bóng) nơi xảy ra, nơi diễn ra, trường
  • Théâtre du crime
   nơi xảy ra tội ác
  • Théâtre de la guerre
   chiến trường
  • coup de théâtre
   xem coup
  • de théâtre
   như đóng kịch, không thực
  • théâtre d'eau
   cảnh nước phun (trong công viên)
Related search result for "théâtre"
Comments and discussion on the word "théâtre"