Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
thương tình
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Cảm thấy đau xót vì tình cảnh khổ sở: Thương tình con trẻ cha già, Nhìn nàng ông những máu sa ruột rầu (K).
Related search result for "thương tình"
Comments and discussion on the word "thương tình"