Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
thường tình
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tình cảm mà mọi người đều có: Ghen tuông thì cũng người ta thường tình (K).
Related search result for "thường tình"
Comments and discussion on the word "thường tình"