Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
thắng trận
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Đạt được kết quả làm cho địch không thể chiến đấu chống lại mình nữa.
Related search result for "thắng trận"
Comments and discussion on the word "thắng trận"