Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
tiêu đề
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. 1. Đề mục nêu lên để người ta chú ý. 2. X.
  • Tiêu ngữ.
Related search result for "tiêu đề"
Comments and discussion on the word "tiêu đề"