Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
trôi giạt
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Ngb. Lênh đênh lưu lạc : Trôi giạt nơi đất khách.
Related search result for "trôi giạt"
Comments and discussion on the word "trôi giạt"