Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
trở về
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • revenir; retourner; rentrer.
  • Trở về nước
   retourner dans son pays
  • Trở về nhà
   rentrer à la maison
 • (địa phương) như trở lại
Related search result for "trở về"
Comments and discussion on the word "trở về"