Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
trở về
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt. Quay lại chỗ cũ, nơi ở cũ: trở về quê hương.
Related search result for "trở về"
Comments and discussion on the word "trở về"