Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
transcendency
/træn'sendənsi/ Cách viết khác : (transcendence) /træn'sendəns/
Jump to user comments
danh từ
  • tính siêu việt, tính hơn hẳn
  • (triết học) sự siêu nghiệm
Related words
Related search result for "transcendency"
Comments and discussion on the word "transcendency"