Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tutelage
/'tju:təridʤ/
Jump to user comments
danh từ
  • sự giám hộ
  • thời gian (chịu sự) giám hộ (trẻ vị thành niên)
  • sự dạy dỗ
Related words
Related search result for "tutelage"
Comments and discussion on the word "tutelage"