Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
charge
/tʃɑ:dʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • vật mang, vật chở, vật gánh; gánh nặng ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to be a charge on someone
   là gánh nặng cho ai, để cho ai phải nuôi nấng
 • số đạn nạp, số thuốc nạp (vào súng); điện tích (nạp vào ắc quy); sự nạp điện, sự tích điện
 • tiền phải trả, giá tiền, tiền công, tiền thù lao
  • free of charge
   không phải trả tiền
  • no charge for admission
   vào cửa không mất tiền
  • list of charges
   bảng giá (tiền)
 • sự gánh vác (một khoản phí tổn, mọi sự chi phí)
  • to do something at one's own charge
   làm việc gì phải gánh vác lấy mọi khoản chi phí
 • nhiệm vụ, bổn phận, trách nhiệm
 • sự trông nom, sự coi sóc
  • to be in charge of somebody
   phải trông nom ai
 • người được giao cho trông nom, vật được giao cho trông nom
 • (tôn giáo) những con chiên của cha cố
  • to take charge of something; to take something in charge
   chịu trách nhiệm trông nom cái gì
  • to give somebody charge over
   giao phó cho ai trông nom (cái gì); giao trách nhiệm cho ai
 • mệnh lệnh, huấn thị, chỉ thị
  • parting charge
   những lời huấn thị cuối cùng
 • lời buộc tội; sự buộc tội
  • to bring (lay) a charge against somebody
   buộc tội ai
 • cuộc tấn công dữ dội, cuộc đột kích ồ ạt
  • bayonet charge
   cuộc tấn công bằng lưỡi lê
 • (quân sự) hiệu lệnh đột kích
IDIOMS
 • in charge
  • phụ trách, trưởng, đứng đầu; thường trực, trực
   • the officer in charge
    sĩ quan chỉ huy, sĩ quan thường trực
 • to give someone in charge
  • (quân sự) lại tấn công
  • lại tranh luận
 • to take charge
  • đảm đương, chịu trách nhiệm
  • bị buông lơi, bị buông lỏng, không ai điều khiển
   • streering-wheel takes charge
    tay lái bị buông lỏng không ai cầm
 • to take in charge
  • bắt, bắt giam
ngoại động từ
 • nạp đạn, nạp thuốc (vào súng); nạp điện
 • (nghĩa bóng) tọng vào, nhồi nhét
  • to charge a gun
   nạp đạn vào súng
  • to charge a battery
   nạp điện ắc quy
  • to charge one's memory with figures
   nhồi nhét vào trí nhớ toàn những con số
 • tính giá, đòi trả
  • how much do you charge for mending this pair of shoes?
   vá đôi giày này ông tính bao nhiêu?
 • tính vào, bắt phải chịu phí tổn, bắt phải gánh vác; ghi sổ (nợ)
  • please charge these goods to me
   làm ơn ghi sổ những món hàng này cho tôi
 • giao nhiệm vụ, giao việc
  • to be charged with an important mission
   được giao một sứ mệnh quan trọng
 • buộc tội
  • to be charged with murder
   bị buộc tội giết người
 • tấn công, đột kích
  • to charge the enemy
   tấn công quân địch
 • bắc (súng...) đặt ngang (ngọn giáo...)
 • tấn công
  • our guerillas charged again and again
   du kích của chúng ta tấn công liên tục
IDIOMS
 • to charge down upon
  • đâm bổ vào, nhảy xổ vào
Related search result for "charge"
Comments and discussion on the word "charge"