Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
care
/keə/
Jump to user comments
danh từ
 • sự chăn sóc, sự chăm nom, sự giữ gìn, sự bảo dưỡng
  • to be in (under) somebody's care
   được ai chăm nom
  • to take care of one's health
   giữ gìn sức khoẻ
  • I leave this in your care
   tôi phó thác việc này cho anh trông nom
 • sự chăm chú, sự chú ý; sự cẩn thận, sự thận trọng
  • to give care to one's work
   chú ý đến công việc
  • to take care not to...
   cẩn thận đừng có..., cố giữ đừng để...
  • to do something with... care
   làm việc gì cẩn thận
  • to take care; to have a care
   cẩn thận coi chừng
 • sự lo âu, sự lo lắng
  • full of cares
   đầy lo âu
  • free from care
   không phải lo lắng
IDIOMS
 • care of Mr. X
  • ((viết tắt) c oào sạch 7ʃ X) nhờ ông X chuyển giúp (viết trên phong bì)
 • care killed the cat
  • (tục ngữ) lo bạc râu, sầu bạc tóc
nội động từ
 • trông nom, chăm sóc, nuôi nấng
  • to care for a patient
   chăm sóc người ốm
  • to be well cared for
   được chăm sóc chu đáo, được trông nom cẩn thận
 • chú ý đến, để ý đến, quan tâm đến, lo lắng đến; cần đến
  • that's all he cares for
   đó là tất cả những điều mà nó lo lắng
  • I don't care
   tôi không cần
  • he doesn't care what they say
   anh ta không để ý đến những điều họ nói
 • thích, muốn
  • would you care for a walk?
   anh có thích đi tản bộ không?
IDIOMS
 • for all I care
  • (thông tục) tớ cần đếch gì
 • I don't care a pin (a damn, a whit, a tinker's cuss, a button, a cent, a chip, a feather, a fig, a straw, a whoop, a brass farthing)
  • (thông tục) tớ cóc cần
 • not to care if
  • (thông tục) không phản đối gì; không đòi hỏi gì hơn
   • I don't care if I do
    (thông tục) tôi không phản đối gì việc phải làm cái đó, tôi sẵn sàng làm cái đó
Related search result for "care"
Comments and discussion on the word "care"