Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
ulterior
/ʌl'tiəriə/
Jump to user comments
tính từ
  • về sau; sau, tương lai
  • kín đáo, không nói ra
    • an ulterior motive
      một lý do không nói ra
Related words
Related search result for "ulterior"
  • Words contain "ulterior" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    bắt thóp mom
Comments and discussion on the word "ulterior"