Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
ultramondane
/'ʌltrə'mʌndein/
Jump to user comments
tính từ
  • ở ngoài thế giới, siêu thế giới
Related search result for "ultramondane"
Comments and discussion on the word "ultramondane"