Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
umbrage
/'ʌmbridʤ/
Jump to user comments
danh từ
  • (thơ ca) bóng cây, bóng râm
  • cảm tưởng bị coi khinh, cảm tưởng bị làm nhục; sự mếch lòng
    • to take umbrage
      mếch lòng
Related words
Related search result for "umbrage"
Comments and discussion on the word "umbrage"