Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
offence
/ə'fens/
Jump to user comments
danh từ
 • sự phạm tội; tội, lỗi
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự tấn công; thế tấn công
  • the most effective defence is offence
   sự phòng thủ có hiệu quả nhất là tấn công
 • sự xúc phạm, sự làm bực mình, sự làm mất lòng
  • no offence was meant
   không cố ý làm mất lòng
  • to give offence to somebody
   làm mếch lòng ai
  • to take offence
   mếch lòng
 • sự vi phạm luật lệ, sự vi phạm nội quy
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) vật chướng ngại
Related search result for "offence"
Comments and discussion on the word "offence"